دریافت گفتار
همانطور که Charles Hocket در فصل 5 اشاره کرد شنونده نقش بازرسی در استعاره (metaphor) را دارد. آواهای "eggs" خرد می شوند و با پردازش های تولیدی با یکدیگر ترکیب می شوند؛ این وظیفه شنونده است که شکل سیگنال گفتاری نهایی و آنچه که اجزای آوایی اصلی باید باشند را شناسایی کند. سیگنال گفتاری انواع سمعک سه خصوصیت دارد که سیستم درک گفتار باید با آن سروکار داشته باشد: 1) یک سیگنال پیوسته است 2) اطلاعات را بصورت موازی انتقال میدهد 3) بسیار تغییر پذیر است.
در جای دیگری (بطور مختصر در فصل 1 و با جزئیات بیشتر در فصل 5) اشاره کرده ایم که سیگنال گفتاری پیوسته است: بین واکه ها و همخوان ها و حتی بین کلمات فاصله ای وجود ندارد. یک هدف مرکزی مکانیسم های درگیر در درک گفتار، قطعه بندی این سیگنال پیوسته به واحدهای مجزا می باشد: واج ها، هجا ها و در نهایت کلمات. به دلیل هم تولیدی، سیگنال گفتاری با انتقال موازی اطلاعات قطعات واجی مشخص می شود. شکل 2-6 نشان می دهد اطلاعات سه واحد فونولوژیکی کلمه bag چگونه در کلمه توزیع شده اند. در ثبتی که شکل موج و اسپکتوگرام را در شکل نشان می دهد، واکه ها دیرشی حدود 250 میلی ثانیه دارند که تقریبا 75-50 میلی ثانیه اطلاعات سه واحد فونولوژیکی را حمل می کند. خصوصیات /b/ ابتدای کلمه به واکه داده می شود و تا اوایل /g/ انتهای کلمه باقی می ماند. خصوصیات /g/ در پایان /b/ شروع می شود و تا نیمه دوم واکه ادامه می یابد. واکه /aelig; / بر تلفظ و تولید کل کلمه تأثیر می گذارد و اطلاعات آتیکی راجع به هر دو همخوان کلمه را حمل می کند. این یک مثال انتقال موازی است که چطور سیگنال گفتاری اطلاعات بیش از یک واحد فونولوژیکی را بطور همزمان انتقال می دهد. سیستم درک گفتار باید تمام اطلاعات را دسته بندی و مرتب کند و آنچه که واحد ها هستند را شکل دهد.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

اطلاعات ,سیگنال ,کلمه ,شکل ,گفتاری ,واکه ,سیگنال گفتاری ,می شود ,واحد فونولوژیکی ,ها و ,در فصل

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
medadtarhn parsethylene pervcantfate eshqhemrozi samvon seichileri pobonberi bimari-goosh11 labchat delneveshte99