- مربوط بودن موج II به عصب مغزي در انسان با دو شاهد، تاييد شده است، شواهد كلينيكي دال به وجود موج II قابل اعتماد در مرگ مغزي و نيز ثبت مستقيم اين موج حين عمل جراحي، مستقيماً از عصب و در محل ورود آن به ساقه مغز.

17- در گذشته و بر مبناي مطالعات انجام گرفته روي حيوانات موج III را ناشي قیمت سمعک زیمنس از فعاليت عصبي در مجموعه زيتوني فوقاني (SOC) در سمت كنترالترال در ساقة مغز مي دانستند. براساس مطالعات جديد [(ثبت هاي داخلي جمجمه اي و (S.D.M)، موج III به هستة حوني مربوط مي شود. Moller و همكاران، بين زمان نهفتگي پتانسيل هاي ثبت شده مستقيم از هستة حوني در همان سمت گوش تحريك شده، (اپسي لترال) و موج III بدست آمده از ABR ثبت شده از سطح، ارتباط پيدا كردند. موج III از فعاليت گروه دوم نروني در وراي عصب هشتم و در داخل هستة حوني و يا نزديك به آن ايجاد مي شود، در صورتيكه قعر (Trough) متعاقب موج III از جسم ذوزنقه اي (Trapezoid Body) برمي خيزد. يافته هاي فوق از تحقيقات S.D.M كه توسط sherg و همكارانش انجام شده، بدست آمده اند.

براساس مشاهدات انجام شده در انسان با روش فوق مي توان با اطمينان گفت كه حداقل موج III در بخش Caudal پونز شنوايي و محتملاً در سمت همسوي تحريك ايجاد مي گردد.

هستة حوني 100000 نرون دارد كه اغلب آنها، توسط رشته هاي عصب شنوايي، عصب دهي مي شوند. دندريت ها در هستة پشتي (Dorsal)، يك ترتيب موازي را نشان مي دهند، اما در هستة شكمي (Ventral)، ترتيب قرارگيري، از هيچ الگويي تبعيت نمي كند.

- موج IV: غالباً روي شانة موج V، مشاهده مي شود لذا به آن كمپلكس (IV-V) مي گويند. مطالعات اوليه هستة، لترال لمنيسكوس را منشا آن مي دانند. اما شواهد انساني، آن را تاييد نمي كنند. با توجه به تقاطع هاي متعدد بعد از هستة حوني، تعيين منشا امواج IV و V دشوار است. مطالعات داخل جمجمه اي توسط Moller نشان مي دهد كه موج IV از نرون هاي ردة سوم پونزي كه اغلب آنها در مجموعة زيتوني فوقاني قرار گرفته اند، و از يك dipole <<افقي قرار گرفته>> كه در مقطع عرضي ساقة مغز واقع شده منشا مي گيرد.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,موج ,هستة ,iii ,كه ,عصب ,موج iii ,هستة حوني ,ساقة مغز ,جمجمه اي ,d m

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
spanerinsex omidvara crinnenniwa erdecoman relayoffer seo3 kiamsnag14 panjareinasim kiamsnag70 iranmct