هدف كلي اين است كه مطلوب به دست آيد. هنگاميكه سيگنال قويتر است، تعداد تحريك كمتري لازم است و برعكس.

براي مقدار معيني نويز تعداد تحريكات بيشتري براي پاسخهاي كوچكتر با زمان نهفتگي كوتاهتر در مقايسه با پاسخهاي بزرگتر و با زمان نهفتگي طولاني تر، لازم است. شايد افزايش شدت تحريك براي افزايش شدت سيگنال به صورت كلينيكي، مهمترين روش باشد. ليكن استراحت و Relaxation كافي موثرترين روش در كاهش نويز است. در شرايط ايده آل تست، نظير اندازه گيري از طريق پرومونتواري Ecochg AP تحت بيهوشي عمومي، به تعداد انگشتان دست تحريك، يا حتي يك تحريك منفرد كافي است. يك پاسخ خوب ABR و شايد امواج AER ديررس تر با 100 يا 200 تحريك در سطح شدت بالا بدست مي آيند. ارائه معدلگيري سيگنال در وراي نقطه اي كه پاسخ واضح به دست مي آيد، وقت با ارزش كلينيكي را هدر مي دهد. به عبارت ديگر، در شرايط ضعيف اندازه گيري يا سمعک اینترتون براي تعيين دقيق آستانه، ادامه معدل گيري تا 1000 تا 2000 تحريك اجازه تشخيص مطمئن پاسخ يا نتيجه گيري در مورد عدم وجود پاسخ را ميسر مي سازد.

ارزيابي عملكرد سيستم شنوايي محيطي:

برآورد حساسيت شنوايي: در ارزيابي حساسيت شنوايي در نوزادان و كودكان young children تكنيك مطلوب ABR و يا ASSR است. هدف كلي در ABR تعيين كمترين سطح شدتي است كه مي توان موج V را با اعتماد جستجو كرد. در كودكان با كاهش شنوايي محيطي بخصوص در منطقه متوسط تا عميق (moderate to profound) ، ASSR، مزاياي كلينيكي متمايزي دارد.

براي تعيين آستانه در متمارضين، ثبت ASSR، يا AMLR با محرك تن برست (500Hz / 1000/2000/4000 Hz) ممكن است دقيق تر باشد و كمتر به اتلاف وقت بينجامد.

توصيف عملكرد حون: Ecochg، تكنيك مطلوب از AER براي بررسي وضعيت حون و عملكرد آن است. هدف كلي، تشخيص مطمئن SP و AP است. تشخيص مينير مثالي از كاربرد كلينيكي Ecochg است.

تمايز بين اختلال حوني و اختلال عصب هشتم:

روش مطلوب براي اين منظور، تركيب Ecochg و ABR است. اوتوآكوستيك اميشن نيز البته جزء مهمي از مجموعه تشخيصي، در اين زمينه است. هدف كلي تشخيص مطمئن جزء AP از Ecochg (موج I از ABR) و امواج II و III و V ABR حتي در بيماراني با افت حساسيت شنوايي جدي و غيرقرينه است. دو مثال از اين كاربرد كلينيكي تشخيص نروپاتي و تشخيص زودرس اختلال عملكرد عصب هشتم (تومور آكوستيك) است.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

abr ,يا ,تشخيص ,مي ,تحريك ,شنوايي ,تشخيص مطمئن ,هدف كلي ,است هدف ,abr و ,حساسيت شنوايي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
fakhtehparvazf casoscecom gifchat posterkhoneh digital-branding exsublucul dorbinsony ducolate shirinbas niniisite