با تكنيك چند الكتروده (multiple scalp electrode) (يعني الكترودهاي noninverting روي Fz، C5 و C6) سعي مي شود، مداخلات همان سويي در مقابل دگرسويي با ارتباط دادن دو الكترود، كاهش يابد. به اين ترتيب كه سيم الكترود inverting از هر گوش، به يك Jumper متصل مي شود، كه به وروديهاي الكترود inverting به آمپلي فاير وصل مي شود. نتيجه ايجاد يك مرجع متوازن براي برابر كردن مداخلات گوشها در هر كدام از آزمايشهاي الكترودي جمجمه است.

بنابراين تفاوتهاي شكل موج هاي دو يا سه آرايش الكترودي را مي توان به قیمت سمعک یونیترون عوامل مربوط به نيمكره ها، CNS، ربط داد. و نه به مداخلات گوش يا تفاوتهاي قرارگيري آرايش، با توجه به سوي تحريك.

جعبه الكترود: Electrod Box

اين جعبه كه الكترودها به آن وصل مي شوند معمولا به آمپلي فاير مرتبط هستند. گاهي اصلا خود آنها پري آمپلي فاير محسوب مي شوند. معمولا هر جعبه حداقل سه جك (jack) دارد. يكي براي الكترود noninverting (يا مثبت يا فعال) يكي براي inverting (مرجع) و يكي براي الكترود زمين (common) در اين صورت يك كانال وجود دارد. ممكن است سيستم دو كاناله باشد، كه داراي 5 يا 6 جك خواهد بود. اين جك ها در يك دو يا بيشتر رديف مرتب مي شوند و گاه به شكل سر هستند.

تقويت الكتروفيزيولوژيك:

معدل دامنه موج ABR V، 5/0 ميكروولت است. (يك دوم ، يك ميليونيوم ولت) لذا مي بايست امواج ABR قبل از پردازش، تقويت شوند. لذا بهره مي بايست صد هزار برابر باشد. اين ميزان بهره برحسب dB بيان مي شود و مثلا صدهزار برابر معادل 100 دسي بل است. دو ويژگي در آمپلي فاير تاثير مستقيم به ثبت موفق پاسخ هاي AER دارد. اولي امپدانس ورودي است كه يعني مقاومت در برابر عبور جريان متناوب، بخصوص مقاومت در ورودي آمپلي فاير - در حالت مطلوب، امپدانس ورودي آمپلي فاير در حد و يا بالاتر از امپدانس الكترود در ثبت AERاست.

Common Mode Rejection (CMR)

CMR يك ويژگي و يك عملكرد حياتي در آمپلي فاير است. اين پديده مفهوم مهمي در درك اين مطلب است كه چگونه يك ولتاژ نسبتا كوچك در ميانه انواعي از سيگنالهاي فراوان تشخيص داده مي شود.

دو الكترود در نقاط مختلف روي سر گذاشته مي شود (مثلا در خط وسط بالاي پيشاني، Fz و لوبول) كه هر كدام مقدار معيني از فعاليت الكتريكي را كه در آن منطقه وجود دارد، ثبت مي كند. تقويت كننده تفاضلي كه در اغلب دستگاه هاي AEP ديده مي شود، قطبيت ولتاژ ورودي الكترود Inverting را معكوس مي كند، و آن ولتاژ را به ورودي الكترود noninverting مي افزايد. اين پديده اساسا يك فرايند تفاضل subtraction است. به اين ترتيب فعاليت هايي كه در دو الكترود يكسان هستند، حذف خواهند شد (بازپس زده خواهند شد). مثلا اگر دو الكترود inv و noninv را در نزديكي هم قرار دهيم (مثلا روي پيشاني)، پاسخي جز يك خط صاف ثبت نخواهيم كرد. در حقيقت همه فعاليتها AER توسط هر الكترودي ثبت مي شود و سپس از طريق CMR حذف مي گردد. ولي هنگاميكه يك الكترود در بالاي سر و ديگري در نزديك گوش واقع شود پاسخي كه در هر الكترود ثبت مي شود اصلا يكسان نيست، و تفاوت قابل توجهي دارد. معمولا اجزاء اوليه ABR داراي قطبيت معكوس هستند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,الكترود ,يك ,كه ,فاير ,آمپلي ,آمپلي فاير ,مي شود ,كه در ,مي شود، ,دو الكترود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
roozname shprk pichakevectorf deltatourism mohsensta pooyarayanes mam91 badrantahvieh nikposh