در حقيقت از ديرباز، شواهدي وجود داشت كه رشته هاي عصب شنوايي، با تحريك الكتريكي نسبت به تحريك اكوستيكي همزماني بيشتري نشان مي دهند. عواملي كه به پيش آگهي خوب در جهت ارتباط موثر با كاشت حون، مربوط هستند، همانگونه كه در جدول 5-5 خلاصه شده اند، عبارتند از: 1 - كاهش شنوايي بر مبناي اديومتري رفتاري 2 - يكپارچگي عقده مارپيچي و رشته هاي عصب هشتم 3 - عملكردنمایندگی سمعک اتیکن شناختي سالم 4 - حمايت خانواده 5 - انجام كاشت در كودكان young children

شاخص هاي اديولوژيك، پيش آگهي خوب در كاشت حون در كودكان نروپاتي شامل كاهش شنوايي شديد با اديومتري تن خالص، فقدان اساسي توانايي بازشناسي گفتار و نشانه خاص اين بيماري يعني وجود OAE و غياب ABR است وجود يك ECAP بارز، electrical compound action potential تحريك رشته هاي آوران عصب شنوايي متعاقب كاشت حون را تاييد نموده و نيز به عنوان يك شاخص پيش آگهي خوب مطرح مي كند.

بنابراين در بين كودكاني كه در مجموعه وسيع <<نروپاتي شنوايي>> تعريف شده اند، بهترين كانديدهاي كاشت حون آناني هستند كه در حقيقت اختلال سلول مويي - داخلي دارند، و در واقع به مبتلا به كاهش شنوايي حسي هستند و نه نروپاتي، با عبارت Jan shallop و همكارانش در مايوكلينيك ما نتيجه مي گيريم كه كاشت حون چند كاناله مي تواند راه حل موثري براي كاهش شنوايي اثبات شده حسي عصبي در برخي از بيماران مبتلا به <<نروپاتي شنوايي>> باشد. Mason و همكارانش (2002) در دانشگاه ويرجينيا، نيز همين عقيده را داشتند كه با گروه هاي برگزيده شده مناسب از اين بيماران، اشتياق و اطمينان بيشتري براي كاشت حون از طريق انباشت تجربيات، بوجود امده است. دو عاملي كه مي توان آنها را به عنوان شاخص هاي پيش آگهي ضعيف در كاشت حون (يا كنتراانديكاسيون واقعي) معرفي كرد عبارتند از شواهدي از اختلال شديد عصب شنوايي (مثلا شواهد نرواديولوژيك يا نروفيزيولوژيك) يا آپلازيا (فقدان عصب) و نيز سنين بالاتري كه در آنها تكامل زبان، صورت نگرفته باشد.

انتخاب هاي درماني management ديگر:

علي رغم ترديدها و سردرگمي هايي كه در درمان نروپاتي با سمعك و به مقدار كمتري با كاشت حون وجود دارد، در مورد ارزش افزايش علائم ديداري با استفاده از تمرينات ويژه، مثلا cued speech توافق همگاني وجود دارد. تلاش براي توسعه زبان در زودترين زمان ممكن، منطقي خواهد بود بويژه هنگاميكه شواهد قابل تعريف و يا ثابت تري از عملكرد شنوايي از طريق ارزيابي رفتاري يا الكتروفيزيولوژيك، به دست مي آيد.

Berlin (1999) اين ملاحظات را اين گونه بيان كرده است:

من درمان با cued.s را بجاي زبان اشاره يا سمعك توصيه كردم. ASL يا زبان هاي اشاره ديگر با فنولوژي و يا نحو SYNTAX زبان انگليسي ارتباط ندارند. بنابراين اگر دوره هاي زبان آموزي كودك با سپستي اشباع شود كه به آساني به انگليسي گفتاري يا نوشتاري قابل تعميم نيست، اگر كودك داراي شنوايي طبيعي شود يا براي او كاشت حون انجام شود، دچار مشكل خواهد شد.

بجاي استفاده از دستورات سخت براي كودك و خانواده او در قالب يك سيستم زبان اشاره معمولي، درخواست از خانواده براي توسعه تعداد اندكي از نشانه هاي ساده براي ارتباط گيري در مورد درخواست ها و نيازها اساسي ارزشمند است. علاقه روزافزوني در بين والدين و معلمين به baby signing در نوزادان داراي شنوايي طبيعي ايجاد شده است. مي توان از اين اشارت در يك تلاش كلي براي افزايش ارتباط عملي استفاده كرد و آن را با cued speech، وسايل كمك شنوايي و تقويت همراه كرد.

اين متن را با عباراتي از نتيجه گيري مقاله Rapin و Garvel به پايان مي بريم (2003):

<<ما در مورد استفاده از عبارت <<نروپاتي شنوايي>> هنگاميكه جاي اصلي بيماري در ساقه مغز يا در مناطق مركزي تر در راههاي شنيداري است به محيط علمي اعتراض داريم. استفاده سست از اين عبارت، گمراه كننده است، احتمالا از نظر آناتوميك نادرست است به جاي آن كه باعث تاكيد بر نياز عمده در جهت جستجوي كامل رفتاري، الكتروفيزيولوژيك و پاتولوژيك گردد، باعث گمراهي شود. بنابراين ما درخواست مي كنيم، كه واژه <<نروپاتي شنوايي>> به صورت قطعي براي درگيري قابل توصيف سلول هاي عقده مارپيچي و يا فرآيندهاي آن استفاده شود و به بيماريهايي با منشاء نامعين و يا مختلط اطلاق نگردد.>>

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

كه ,كاشت ,يا ,شنوايي ,مي ,حون ,كاشت حون ,كه در ,پيش آگهي ,كاهش شنوايي ,رشته هاي ,داراي شنوايي طبيعي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
naesuaciva educationalmed reportaj28 oiaviation disttocomsu pernalape neginmarket veblogeman sarbazvazifeeh ghabvichubi