همانطور كه خواننده از فصل 1 به خاطر مي آورد، دكتر Moore يكي از اولين محققيني بود كه تشخيص پاسخ هاي برانگيختة شنوايي را در دورة زماني بلافاصله پس از ECOCHG گزارش كرد. آنچه كه ما به وضوح ABR مي شناسيم. با يك الگوي محرك Paired click، ارائه كليك استاندارد همراه با كليك بعدي مي شود كه خيلي زود خواهد بود. فاصلة زماني بين اين كليك قابل تغيير است. (delta I) فاصلة بين محرك ها از 4 ميلي ثانيه تا 0.1 ميلي ثانيه تغيير مي كند. همانطور كه Davis Gunter و همكاران ابراز كرده اند، اين فواصل زماني جوري انتخاب شدند كه كوتاهتر از آن باشد كه زمان ديرش مطلق (1 ميلي ثانيه) و نسبي (4 تا 5 ميلي ثانيه) دورة بازگشت عصب هشتم را در بر بگيرند يا از آن بيشتر باشند. اين محققين به نتايج تجربي فيزيولوژي شنوايي Eggerment و odenthal (1974) استناد كردند. اولين كليك، پتانسيل هاي عمل مركب (AP) را در بخش ديستال عصب شنوايي ايجاد مي كند (موج I از ABR). دومين كليك قبل از اينكه رشته هاي عصب شنوايي از پاسخ firing، بهبود يافته باشند، ارائه مي شود (در طول Refractory Period) ، لذا احتمالاً منجر به ايجاد AP نخواهد شد. كليك دوم، بهرحال، EPSP ايجاد خواهد كرد كه در فعاليت اندازه گيري شده به عنوان ABR منعكس مي شود. براي جداسازي و تشخيص فعاليت EPSP، محققين يك روش پاسخ اشتقاقي را به كار گرفتند، يعني اينكه، موج ناشي از اولين كليك (كليك استاندارد) از موج ناشي از هر دو كليك، كم مي شود. در تئوري، پاسخ حاصله فقط شامل فعاليت EPSP است. هنگاميكه، Davis Gunter و همكاران، (2001)، از محرك Paired استفاده كردند و با تكنيك آناليز پاسخ اشتقاقي، در سه فرد بزرگسال با شنوايي نرمال، پاسخ به دست آوردند، در موج مشخص شد، II , I0، كه به نظر مي رسد قبل از موج I حاصل مي شوند طبق گزارش هاي قبلي، (1991 Moore) زمان نهفتگي معدل براي موج I، 0.97 ميلي ثانيه بود. در صورتيكه زمان نهفتگي موج I، 83/1 ميلي ثانيه بود. محققين نمایندگی سمعک یونیترون فرض كردند كه قله هاي II , I0 پتانسيل هاي تجمعي (Sp) و پتانسيل هاي مولد كه توسط حون و دندريت هاي عصب هشتم توليد مي شوند را منعكس مي كنند.

PLOPS: در يك مطالعه، Scherg، و Speulda و (1982) ABR را با كليك هاي مرسوم (پالس هاي مربعي 100 ميكروثانيه اي) و با ايمپالسهاي Gaussion Shaped كه در اطراف 1000Hz متمركز هستند، ثبت كردند آنها اين محرك را <> ناميدند. محرك با سه نوع قطبيت (انبساطي، انقباضي، متناوب) و از طريق هدفون TDH-39 ارائه گرديد. پوش اين محرك شبيه كليك بود اما ringing نداشت. (اجزاي فركانسي اضافه شده توسط مبدل). از داده هاي به دست آمده معلوم شد كه زمان نهفتگي مطلق براي موج I و V , III براي محرك Plop، بزرگتر از كليك بود، در حاليكه ساير مشخصات (نظير دامنة مطلق موج V و زمان نهفتگي بين موجي) يكسان بودند. يك تاخير زمان نهفتگي براي محركي با فركانس مركزي 1000 هرتز در مقابل كليك، قابل انتظار است، زيرا كليك مناطق قاعده اي بيشتري از حون را تحريك مي كند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

كه ,مي ,كليك ,موج ,محرك ,زمان ,ميلي ثانيه ,زمان نهفتگي ,مي شود ,مي كند ,را در

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ronasketarh ariyaco swapeachemcar golbargnew aytayweb easystudy carsrosesla vigsiokevsa zendegisalem1 gffreezedrymachine