يك نگراني عملي در محاسبه ومقايسه دامنة ABR در تحريك دو گوشي در مقابل تك گوشي وجود دارد. و آن اينكه، داده هاي مربوط به دامنه، از كدام موج تك گوشي، مي بايست مورد محاسبه قرار گيرد. اگر اين موج ها كاملاً قرينه باشند، مشكلي ايجاد نمي شود. اما اغلب تفاوتهاي بين دوگوشي در دامنه وجود دارد. تعجب آور است كه اين سوال در گزارش هايي كه تداخل دو گوشي را توصيف مي كنند، مطرح شده است. يك انتخاب اين است كه دامنه را براي دو گوش، معدل گيري كنيم. راه ديگر اين است كه از دامنه بزرگتر يا كوچكتر در همه تستها استفاده كنيم.

زمان تحريك بين گوشي و تفاوتهاي شدتي:

مطالعات سايكوفيزيكي متعددي در مورد تاثيرات شدت تحريك و زماننمایندگی سمعک اینترتون رسيدن سيگنال بر درك شنوايي دو گوشي، نظير جهت يابي اصوات، صورت پذيرفته است. وقتي يك مزيت اندك زماني (مثلا در حدود ms1) يا شدتي (5 دسي بل يا كمتر) براي تحريك كليك به يك گوش مي رسد وجود دارد، درك بيمار يك صداي منفرد خواهد بود كه از سمت گوش پيشگام يا گوشي كه صداي بلندتر دريافت كرده، شنيده مي شود.

با افزايش زمان پيشگامي Lead Time يا عدم توازن بلندي، به نظر مي رسد كه صدا به سوي گوش داراي مزيت، حركت مي كند. بسياري از محققين ABR را براي ارزيابي الكتروفيزيولوژيك يكي يا هر دوي اين عوامل در عملكرد شنوايي به كار بسته اند.

تفاوتهاي زمان بين دو گوشي و يا شدت بين دو گوشي، ممكن است تغييرات در امواج ديررس تر ABR نظير VI و VII ايجاد كنند، اما جزء BI براي اين عوامل تحريكي شاخص حساس تري به شمار مي رود.

Furst و همكاران (1985)، بين اولين قله عمده ABR BI و درك تفاوتهاي زمان و شدت بين دو گوشي كه به صورت سايكو فيزيكي اندازه گيري شده بودند، ارتباط پيدا كرد. جزء BI هنگاميكه افراد، محركهاي دو گوش كليك را به صورت تركيب شده (Fused) دريافت مي كردند، ثبت مي شد. به اين معني كه اگر چه مجموعه هايي از محرك كليك، به هر گوش جداگانه ارائه مي شد، فرد تنها يك مجموعه منفرد را مي شنيد.

هنگاميكه تفاوت در زمان رسيدن كليك بين دو گوش (تفاوت زمان بين دو گوشي ITD) از 1 ميلي ثانيه فراتر مي رفت، درك كليك به سوي گوش پيشگام Leading ear حركت مي كرد و جزء BI ديگر مشاهده نمي شد.

با تغيير شدت كليك ارائه شده به يك گوش در قبال گوش ديگر، درك كليك به سوي گوش بدون كاهش (شدت بيشتر) حركت مي كرد و دامنه جزء BI كاهش مي يافت.

هنگاميكه تفاوت شدت بين دو گوشي، بالاي 30 تا 35 دسي بل بود، ثبت جزء BI ادامه نمي يافت و فرد تنها يك محرك تك گوشي را درك مي كرد (در گوشي كه سطح شدتي بالاتري داشت)

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,كه ,گوشي ,بين ,يك ,يا ,بين دو ,دو گوشي ,جزء bi ,حركت مي ,شدت بين

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
venosgeraphic20 abbaszabandan irincom dentalimplant doostiman yatay ronia25 amirhosseinmirzania tizhowshan anfeshk