سیگنالهايآزمایشی:

سیگنال هاي تست متنوعی در آنالیز کننده هاي جدید سمعک سمعک هوشمند زیمنس وجود دارد. شامل تون خالص پایدار،

نویز تصادفی کاذب پایدار، تون هاي خالص مدوله شده، نویز مدوله شده و گفتار واقعی هستند.

همواره باید به خاطر داشت که هنگامی که سمعک را با تراکم یا هر ویژگی پردازش تطابقی دیگر

تست می کنیم ، نتایج به دست آمده فقط براي سیگنال تست استفاده شده معتبر است. در حالی که

ممکن است تعمیم عملکرد اندازه گیري شده با سیگنال هاي تست ساده تر براي سیگنال هاي

پیچیده راحت و اغوا کننده باشد ولی اشکال انجام چنین کاري وابسته به سمعک است و وقتی

تفاوت سیگنال ها افزایش یابد این مشکلات هم زیادتر می شود.

در شکل 36.1 نشان داده شده ، سیگنال تست ،با جایگذاري یک میکروفون کالیبره شده کوچک نزدیک اجزاء میکروفون سمعک و ارزیابی SPL اندازه گیري شده براي کنترل سیگنال رسیده از

بلندگو، کنترل می شود. این کار به عنوان روش فشاري شناخته شده است و روش پیشنهاد شده در

تعیین خصوصیات سمعک استاندارد امریکاست. روش جانشینی نیز ممکن است براي کنترل سیگنال تست به کار رود. در این مورد یک مرحله یکسان سازي از قبل براي تست انجام میشود.

در این مرحله میکروفون از کوپلر خارج می شود و براي ارزیابی میدان صوتی(سوند فیلد) نزدیک میکروفون سمعک به کار می رود. وقتی که یک سیگنال الکتریکی شناخته شده از بلندگو ارائه شود.براي دقت بیشتر، تمام اشیا باید درست همان طور که در طول تست خواهند بود، درون محفظه تست قرار داده شوند و یک میکروفون مصنوعی باید در کوپلر نصب شود. پس از مرحله یکسان سازي میکروفون مصنوعی و میکروفون کوپلر براي تست هاي بعدي تغییر داده می شوند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

تست ,سیگنال ,سمعک ,میکروفون ,یک ,روش ,می شود ,سیگنال تست ,سیگنال هاي ,گیري شده ,براي سیگنال ,براي کنترل سیگنال ,سمعک هوشمند زیمنس

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
keysafaragency nafase parsmotors amirbehnood ahvaz moshkelgoshasarvghadibook iramuranfallower golshantiplus buybusticketsonline novingrafiq