موج BD، علاقة بيشتري را نسبت به آناليز سادة امواج دو گوشي و يك گوشي، برانگيخته است، زيرا به نظر مي رسد كه شاهد كلينيكي براي تداخل دو گوشي باشد كه فعاليت انتخابي نرون هاي ساقة مغز را در تحريك دو گوشي، منعكس مي كند. هدف غائي اين مطالعات، توسعة يك شنوایی سنجی شاخص الكتروفيزيولوژيك براي بررسي فرآيندهاي (دو گوشي)، نظير لوكاليزاسيون، لتراليزاسيون، و fusion است. يك مزيت اضافي كلينيكي در اين روش مي تواند ارائه اطلاعات دقيق در مورد خاستگاه برخي پاتولوژيهاي معين CNS باشد.

برخلاف اين گزارش هاي جامع در حمايت از BD به عنوان يك يافتة ABR ويژه، گزارش هاي كلينيكي ديگري نيز وجود دارند كه بيان مي كنند، كه تداخل دو گوشي در بهترين حالت، خيلي اندك است. اين اطلاعات بيان مي كنند كه BD اغلب حتي در افراد طبيعي، ثبت نمي شود. حتي هنگاميكه وجود دارد، ممكن است ناشي از عوامل مغشوش كننده در ثبت ABR باشد، عواملي نظير، تغييرات اندازه گيري آرام در امواج يك گوشي و دو گوشي، عبور انرژي آكوستيكي (Crossove) در سطوح شدتي بالا، تفاوتهاي سهوي در سطح شدت موثر براي تحريك يك گوشي در مقابل دو گوشي، يا غير قرينگي خيلي اندك در سطح ساقة مغز براي راست و چپ.

مباني فيزيولوژيك تداخل دو گوشي:

مكانيزم تداخل دو گوشي در ساقة مغز بسيار زودتر از پيدايش ABR، مورد تحقيق و توصيف قرار گرفته است. منشا آناتوميك BI براساس ABR هنوز مورد بررسي است. نتايج تجربيات با حيوانات، تاييد كرده اند كه فعاليت مربوط به تحريكات دو گوشي در بعضي ساختارهاي معين در ساقة مغز، شكل مي گيرد. علاوه بر اين، ضايعاتي كه به طريق آزمايشگاهي در راهها و ساختارهاي شنيداري ويژه ايجاد شده، شواهدي در مورد اجزاي BI و خاستگاه آنها نشان داده است. مناطق عمدة آناتوميك كه در اين تحقيق مورد علاقه بوده اند، عبارتند از: هستة داخلي جسم ذوزنقه اي هستة زيتوني فوقاني خارجي، هستة زيتوني فوقاني داخلي و Inferior Colliculus. در هر صورت، در اين مورد كه كدام ساختارهاي ويژه، باعث تغييرات ABR، در قبال تفاوتهاي زمان بين دو گوشي و شدت بين دو گوشي در حيوانات، هستند، اجماعي، حاصل نشده است. علاوه بر اين خاستگاه آناتوميك BI در ABR در ساقة مغز، ناشناخته است.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

گوشي ,كه ,يك ,مورد ,مي ,ساقة ,دو گوشي ,گوشي در ,تداخل دو ,در ساقة ,ساقة مغز ,هستة زيتوني فوقاني

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
clichabaloj sibrayanehitl simorghrayanes mahokhorshid parketlox tamtambook tivechcairich jelveyeumahtab salambabablog sunexpay