علاوه بر اين، احتمال دارد كه بخش هاي دخيل در حون براي پاسخ ABR به ازاي اجزاي متفاوت، مثل نوع موج (مثلاً موج I در مقابل موج V) يا شدت تحريك، تفاوت داشته باشند.

مثلاً به نظر مي رسد كه موج I، فعاليت مناطق قاعده اي تر را منعكس مي كند سمعک استارکی در صورتيكه، موج V، ممكن است فعاليت مناطق راسي تر را نشان دهد.

همچنين در سطوح تحريكي بالا، گسترش فعاليت به سمت راس، ديده مي شود، در صورتيكه در سطوح شدتي پايين تر، فعاليت بيشتر محدود به مناطق قاعده اي است. اين نكات در تفسير كلينيكي دقيق يافته هاي ABR، اهميت دارند.

وقتي كه از محرك، در ارزيابي كلينيكي ABR سخن مي رود، دو اصل عمدي را مي بايست - به خاطر سپرد:

اول: ويژگي فركانسي Frequency Specifity محرك رابطة معكوس با ديرش محرك (duration) دارد. (منظور از ويژگي فركانسي (F.S) تمركز انرژي در يك محدودة فركانسي معين است). با محرك خيلي كوتاه، انرژي در طول فركانسهاي بيشتري توزيع مي شود، در صورتيكه محرك با ديرش طولاني تر، (شامل خيز/ افت و پلاتو) طيف محدودي دارد.

دوم: معمولاً ارتباط مستقيم بين ديرش پاسخ و ديرش محرك وجود دارد، به اين معني كه، پاسخهاي كندتر، (با زمان نهفتگي بيشتر) با محركهاي كندتر (با شروع طولانيتر و ديرش بيشتر) بهتر برانگيخته مي شوند در حاليكه، پاسخهاي سريعتر ( با زمان نهفتگي كوتاه تر) به محركهاي سريعتر (شروع كوتاه تر و ديرش كمتر) نياز دارند.

اگرچه موثرترين محرك براي برانگيختن ABR، كليك است، اما فقدان ويژگي فركانسي درآن يك كاستي در ارزيابي الكتروفيزيولوژيك عملكرد شنيداري در نوزادان و كودكان و بويژه جهت برآورد حساسيت شنوايي در مناطق فركانسي مختلف مي باشد. اخيراً استفاده از سيگنال هاي تن برست به عنوان تكنيك برتر در تخمين فركانسي عملكرد شنوايي معرفي شده است. نياز به يك روش الكتروفيزيولوژيك، براي برآورد حساسيت شنوايي به صورت قابل توجهي با شروع برنامه جهاني غربالگري شنوايي نوزادان (UNHS) بيشتر شده است. نوزادان در بدو تولد اگر از مرحلة غربالگري گذر نكنند، مي بايست بزودي طي چند ماه اول پس از تولد مورد پيگيري قرار گيرند. اگر شكست در غربالگري تاييد شود، اديومتري تشخيص ضرورت دارد. يك جزء حياتي اين فرآيند تشخيص برآورد حساسيت شنوايي در فركانسهاي مختلف در گسترة 500 تا 4000 هرتز است. در نوزادان، حساسيت شنوايي در اين منطقه فركانسي براي درك گفتار و براي يادگيري زبان و گفتار، بسيار مهم است. از نظر زماني، برآورد دقيق و وابسته به فركانس حساسيت شنوايي در دو تا 4 ماه پس از تولد، يك پيش نياز اساسي براي درمان اديولوژيك مطلوب اين نوزادان مبتلا به اختلال شنوايي محسوب مي شود. داشتن اطلاعات دقيق از حساسيت شنوايي براي فيتينگ موفق سمعك، حياتي است. با توجه به اهميت ارزيابي وابسته به فركانس الكتروفيزيولوژيك در برآورد حساسيت شنوايي نوزادان و كودكان، فصل جداگانه اي از اين كتاب به اين مبحث اختصاص يافته است.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

مي ,شنوايي ,حساسيت ,فركانسي ,ديرش ,محرك ,حساسيت شنوايي ,برآورد حساسيت ,شنوايي در ,و ديرش ,ويژگي فركانسي ,برآورد حساسيت شنوايي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
halllipoheart mah114 pcnewss godofsun tahsildaalman lovenar bbg petrobon moeen01 0lisa0