تکنیک های آنالیز متنوع :

Cross-correlation از ابتدایی ترین و از جمله استراتژی های آماری به طور معمول گزارش شده برای آنالیز ABR است که از نظر بالینی در جمعیت های متفاوت بیماران برای تشخیص عملکرد بد شنوایی و غربالگری شنوایی نوزاد به کار می رود. اندازه گیری های Cross-correlation طبقه بندی شده از قبیل ماکزیمم ضریب همبستگی یا ضریب در یک ناحیه زمان نهفتگی مشخص شده بر اساس مقایسه ABR ثبت شده از یک بیمار با الگوهای قبلی جمع آوری شده از ABR هنجار در اشخاص به خوبی مشخص شده مثل مردان و ن و یا نوزادان در سنین متفاوت پایه ریزی شده اند.

یک آنالیز جالب این است که در آن سیگنال نوروفیزیولوژیک مثل ABR به یک سیگنال صوتی برای کشف شنیداری پاسخ تبدیل می شود. نمایش یک پاسخ برانگیخته به صورت یک صوت ، استراتژی معمول برای کنترل عملکرد عصب هفت در طی عمل است. نویسنده ها کشف ABR را از یک وظیفه مشاهده بینایی به یک وظیفه کشف شنیداری auditory detection تبدیل کردند. دانشمندان مختلفی اثر چندین تکنیک متفاوت را ( از قبیل صوت مرتبط با پاسخ به طور مکرر ، آهسته تر ،کوچکترین سمعک در زمان طولانی تر و با استفاده از تون خالص حامل مدوله شده توسط شکل موج ABR ) در مورد صحت کشف ABRتوسط شنوندگان مورد ارزیابی قرار دادند. از شنوندگان خواسته شد که یک پاسخ بله یا خیر نسبت به مــــحرک صوتی ارائه کنند. (بله در مــواردی استفاده می شود که پاسخ وجود دارد و خیر در مواردی استفاده می شود که پاسخ وجود ندارد. ). اگرچه آنالیز ABR با وظیفه کشف شنیداری امکان پذیر است، صحت روش مشاهده بینایی مرسوم بالاتر است.

علاوه بر الگوریتم های ذکر شده و توابع ( FSP و cross-correlation ) تنوعی از اندازه گیری های آماری در کشف عینی و آنالیز ABR به کار رفته اند و این روش ها عمدتا توسط گروه های بیومدیکال و مهندسان الکترونیک و دانشمندان شنوایی توسعه یافته اند و فقط بر روی اشخاص بزرگسال طبیعی از نظر شنوایی و عصب شناسی در محیط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته اند.

دو هدف کلی بیشتر تکنیک های آنالیز اتوماتیک و مبتنی بر کامپیوتر عبارت اند از :

تعیین وجود یا فقدان ABR

تفاوت قائل شدن بین پاسخ های طبیعی در مقابل غیر طبیعی

آنالیز مرسوم ABR بر اساس زمان نهفتگی و دامنه دو بعدی است و شامل محاسبات زمان ( زمان نهفتگی ) و دامنه پاسخ می باشد.

چند روش آنالیز ABR به صورت سه بعدی عبارت است از :

Three - channel Lissajous trajectory(3CLT)

Isochronic mapping

Three-dimentional dipole tracing(3DT)

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

abr ,های ,یک ,آنالیز ,کشف ,زمان ,آنالیز abr ,کشف شنیداری ,می شود ,زمان نهفتگی ,شده از

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
teachingnew mohamad4066 softcoupcornref xfortnitex emyorthe zoomittt mabnafan1 oveltucyp sharifnegar tragsylmita