در حال که ماکزیمم عدم تطابق امپدانس الکترودی 5kohms است.

وجود و یا عدم وجود پاسخ توسط FSP آماری تعیین شد. معیار برای نتیجه pass، میزان FSP=3/2 یا بزرگ تر بود. در آنالیز اطلاعات حاصل از غربالگری ABR ، OAE یک نشانه مستقلی از وضعیت سیستم شنیداری محیطی است. OAE در چهار فرکانس در سطح شدتی که فراترقیمت سمعک معمولی از میزان هنجار بود، ثبت شد. این حالت در همه گوش هایی که نتیجه pass را نشان دادند، وجود داشت. بنابراین ما فرض کردیم که همه گوش هایی که نتیجه pass را نشان دادند دارای وضعیت شنوایی محیطی طبیعی بودند. براین اساس آزمایش بیشتری انجام نشد. هر گوشی که میزان FSP کمتر از 2/3 را نشان داد تحت عنوان نتیجه refer طبقه بندی شد. همه بچه هایی که نتیجه refer را در یک یا دو گوش نشان دارند، برای آنها ارزیابی تشخیصی کاملی به صورت سرپایی در طی چندین هفته بعد از غربالگری اولیه انجام شد. براساس آنالیز یافته های غربالگری شنوایی اولیه و یافته های ادیولوژیکی تشخیصی پیگیری، استراتژی غربالگری ترکیبی (ABR-OAE) دارای حساسیت بالا و ویژگی قابل قبولی است. علاوه بر این برای بچه هایی که در روش غربالگری شنوایی ترکیبی نتیجه refer را نشان دادند تمایز نوع اختلال شنوایی احتمالی توسط الگوهای بدست آمده در ABR و OAE امکان پذیر شد. جدول را ببینید.

جدول الگوی یافته های بدست آمده در استراتژی غربالگری ترکیبی (ABR و (OAE در ارتباط با نوع عملکرد بد شنیداری.

فرایند غربالگری

نوع اختلال

OAE

ABR

طبیعی

طبیعی

شنوایی طبیعی

غیرطبیعی

طبیعی

*اختلال انتقالی

غیرطبیعی

غیرطبیعی

اختلال حسی

طبیعی

غیرطبیعی

(نروپاتی شنوایی) اختلال عصبی

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

غربالگری ,نتیجه ,oae ,شنوایی ,طبیعی ,abr ,را نشان ,هایی که ,یافته های ,نتیجه refer ,که نتیجه ,استراتژی غربالگری ترکیبی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
tordila handmeerspunbe rentrehifas sarana99 gashtenavid novingrafique biodicati fakhtehtprvza pobric python79test