میزان تکرار محرک یا repetitions - متغیر - تعداد مناسب تکرار محرک یا Sweeps بر اساس تعداد محرک مورد نیاز برای تولید نسبت سیگنال به نویز کافی و مناسب برای کشف مطمئن موج V به طور بینایی و یا با استفاده از یک الگوریتم آماری تعیین می شود. برای محرک کلیک دارای سطح شدت 35dBnHL (بین 1000 تا 4000 سوئیپ مناسب و کافی است، میزان نویز موجود در طی غربالگری ABR عامل اصلی است که نسبت سیگنال به نویز را تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین تعداد قابل قبول ارائه محرک را کاهش می دهد.

مسکینگ یا پوشش گوش غیرآزمایشی - غیر لازم است یا لازم نیست. سطح شدت سمعک زیمنس اکسپرینس محرک مورد استفاده در غربالگری با استفاده از ABR (35dBnHL) خیلی پایین تر از حداقل سطح شدت لازم برای تقاطع صوتی یعنی کاهش شدت بین دو گوشی است.

حالت ارائه - تک گوشی - محرک باید فقط به گوش آزمایشی ارائه شود.

پارامترهای ثبت:

الکترودها:

الکترود غیر مع - FZ - در نوزادان مکان بالای پیشانی (FZ) به مکان ورتکس قابل ارجح است. قرارگیری الکترود غیرمع بر روی گوش دگرسویی( آرایش الکترودی افقی یا Ac-Ai) برای ثبت ABR مفید است، به خصوص وقتی که آرتی فکت الکتریکی بیش از حد در موارد استفاده از آرایش الکترودی همان سویی معمول (FZ-Ai) وجود دارد.

الکترود مع - Ai یا ریشه گردن - الکترود ریشه گردن (nonecephalic) منجر به ایجاد بزرگترین موج V می شود. بنابراین موجب کشف مطمئن تر موجV در سطوح شدتی تحریکی پایین می شود.

الکترود زمین یا common - Fpz - مکان پایین پیشانی برای الکترود زمین مرسوم است. اما الکترود زمین می تواند در واقع در هر جایی بر روی بدن قرار گیرد.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

محرک ,الکترود ,استفاده ,شدت ,سطح ,ai ,می شود ,سطح شدت ,الکترود زمین ,استفاده از ,نسبت سیگنال ,سمعک زیمنس اکسپرینس

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
vestanet wwwyhm nutritionist badobaroon kanadatravel avarezlox lypticework tutorials afvszdbvs miladcard