اگر ميزان احتمال وقوع محرك انحرافي را كم كنيم (تا پاسخ MMN بزرگتري بدست آوريم) و در مقابل براي جبران كاهش SNR و براي افزايش تعداد ميانگين گيري هاي سيگنال، تعداد دفعات ارائه محرك استاندارد را زيادتر كنيم، به ناچار زمان انجام آزمون را طولاني تر كرده ايم، كه اين كار از نظر باليني براي بعضي بيماران قابل اجرا نيست. البته افزايش ميزان پيچيدگي الگوها و استفاده از آن در دستورالعمل هاي آزمون، پديده افزايش MMN را بدنبال دارد كه هرگاه نوع تفاوت محرك هاي استاندارد و انحرافي در بيش از يك بعد (مثل فركانس، شدت، طول مدت) باشد ديده مي شود، كه اين روش را <<انحرافات همزمان>> يا <<انواع انحراف پيچيده>> مي نامند.

تاثير ميزان توجه فرد در پاسخ MMN را در زير در بخش عوامل غيرپاتولوژيك مورد بحث قرار مي دهيم. هنگام توصيف دستورالعمل هاي مناسب براي ازمون و ثبت باليني پاسخ MMN، يك نكته مهم ديگر را نيز مي بايست بيان كنيم. توضيح دقيق وظيفه شنيداري فرد حين آزمون MMN بخش بسيار مهمي از دستورالعمل آزمون است كه بايد در كنار پارامترهاي اكتساب و نوع محرك، به دقت بيان شود. در بسياري از مقالات، استفاده از روش هاي رسمي و متداول براي منحرف نمودن توجه فرد از محرك ها حين آزمون MMN - به منظور دستيابي به شرايط شنيداري منفعل - مورد تاكيد قرار گرفته است. هرگاه توجه فرد از محرك هاي آزمون منحرف شود، ثبت پاسخ هاي شنيداري غير MMN، به حداقل مي رسد، بنابراين احتمال آلودگي MMN كمتر مي شود و تعيين پاسخ MMN با اطمينان بيشتر صورت مي گيرد. تحقيقات جامعي بر روي انواع <<وظايف انحرافي>> (Distractor Tasks) و روش اجرا آنها، مثل تماشاي فيلم با و بدون صدا، تماشاي فيلم با زيرنويس، مطالعه كتاب، و انجام بازي هاي كامپيوتري، انجام شده است. هدف آن است كه احتمال ثبت پاسخ هاي برانگيخته شنيداري ديگر را - كه وابسته به توجه فرد هستند (مثل N2b يا P3) - به حداقل برسانيم. ميزان درگيري فرد در يك فعاليت غيرشنيداري جالب نيز(مثل خواندن يك متن مورد علاقه يا تماشاي يك فيلم) بايد در حداقل مقدار ممكن باشد. خواندن كتاب در عين حال كه توجه فرد را از محرك شنيداري منحرف مي كند، ممكن است خود باعث ايجاد حركات چشم شود كه در ثبت و آناليز موفق پاسخ MMN تاثير مي گذارد.

روش ترجيحي براي منحرف نمودن حواس فرد از محرك شنيداري، تماشاي يك فليم است كه صداي آن قطع شده است و يا در يك مقدار خيلي كم تنظيم شده است. هنگامي كه شدت ارائه محرك ها در سطح متوسط قرار دارد، صرف حضور صداي كم شدت گفتگوها يا موسيقي فيلم، بر ثبت MMN تاثير نمي گذارد، زيرا اينگونه صداهاي زمينه اي - در مقايسه با محرك هاي استاندارد و انحرافي - تصادفي محسوب مي شوند. عده اي ديگر نيز معتقدند كه درخواست از فرد براي تماشاي يك فيلم حين انجام MMN، فايده ديگري نيز به همراه دارد، يعني باعث كاهش فعاليت هاي كند الكتريكي شامل ريتم آلفا، در ميانگين گيري هاي شكل موج مي شود. به هر حال تحقيقات اخير نشان مي دهند كه اگر اقدامات مربوط به منحرف نمودن توجه فرد شامل فيلم هايي با صدا (يا هر نوع كار ديگر محتوي صدا) باشد، مي تواند تاثير مخربي بر دامنه MMN و روايي آزمون بگذارد.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

mmn ,افزايش ,ميزان ,كه ,محرك ,انحرافي ,mmn را ,پاسخ mmn ,كه اين ,تفاوت محرك ,محرك هاي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
modirpayamak1 tiltivertical mammut5010 neshate alomoshavere appmessenger electroati painisteafec lighintosal sodiumbenzoate