تحريك الكتريكي واكوستيك

در مبحث قبل در مورد نحوه دستيابي به پاسخ هاي شنيداري از طريق تحريك الكتريكي توضيح داديم. هدف اوليه از ثبت پاسخ هاي شنيداري برانگيخته الكتريكي آن است كه به ارزيابي كانديدهاي كاشت حون و تاييد يكپارچگي (سلامت) و عملكرد صحيحسمعک ویدکس قطعات مختلف تجهيزات كاشت حون و برآورد ميزان سودمندي آن بپردازند. هنگامي كه صدا از طريق بلندگو به ميكروفون كاشت حون ارائه و سپس پردازش و تبديل به سيگنال الكتريكي مي شود، پاسخ هاي برانگيخته شنيداري بوجود مي آيند. پاسخ هاي برانگيخته شنيداري در بيماران داراي كاشت حون اصولا يك شاخص الكتروفيزيولوژيك از نحوه پاسخ رفتاري فرد به صدا است. به بيان ديگر AER هاي ثبت شده در يك بيمار باكاشت حون در واقع مشابه AER هاي ثبت شده در هر فرد ديگر است، به جز آنكه دستگاه كاشت حون به جاي گوش فرد، سيگنال آكوستيك را به سيگنال الكتريكي تبديل مي كند. تفاوت هاي آشكار ديگري در درونمايه ها و يافته هاي پژوهش هاي مرتبط با ECAP و EABR در مقايسه با پاسخ هاي قشري برانگيخته قابل ذكر است. پاسخ هاي برانگيخته الكتريكي برخاسته از عصب شنيداري و ساقه مغز غالبا براي تعيين آستانه تحريك الكتريكي دستگاه كاشت حون و تاييد سلامت عصب شنوايي بكار برده مي شود. در مقابل، ثبت پاسخ هاي برانگيخته قشري را غالبا در جايگاه باليني با استفاده از تحريك اكوستيك، و پس ازكاشت حون و به منظور مستند سازي نحوه عملكرد (از جمله چگونگي درك گفتار) فرد با دستگاه كاشت حون انجام مي شود. پاسخ هاي شنيداري قشري را مي توان با استفاده از تحريك الكتريكي بيروني - قبل از كاشت حون - يا با تحريك اكوستيك و بدنبال آن تحريك الكتريكي دروني - در بيماران داراي كاشت حون - برانگيخت. مقالات مربوط به كاربرد پاسخ هاي برانگيخته الكتريكي برخاسته از كورتكس شنوايي، به ويژه پس از ابداع كاشت حون رو به افزايش است. يك درونمايه اصلي اين مطالب، مربوط به ارزش پاسخ هاي قشري شنيداري برانگيخته الكتريكي در مستند سازي ميزان تاثير گذاري محروميت سيستم شنوايي بر رشد آن (و برعكس) بر نحوه بلوغ و انعطاف مسيرهاي عصبي مركزي، پس از دريافت تحريك از طرف كاشت حون است.

در اينجا با ترتيب آناتوميك - از ECAP محيطي تا پاسخ هاي قشري - به مرور كاربرد پاسخ هاي شنيداري برانگيخته الكتريكي در بيماراني با افت شنوايي شديد، و هم چنين ارزيابي پاسخ هاي برانگيخته شنيداري پس از كاشت حون مي پردازيم.

پتانسيل عمل تركيبي برانگيخته الكتريكي (Electrically Evoked Compound Action Potentials = ECAP)

در مطلب زير اثبات ميكنيم كه پاسخ هاي شنيداري برانگيخته با محرك الكتريكي همچون محرك هاي اكوستيك از نظر باليني، كاملا قابليت اجرا دارند. پاسخ هاي شنيداري كه به طريقه الكتريكي بدست آمده اند. - مثل پاسخ هاي ساقه مغز يا قشري شنيداري الكتريكي - قبل از كاشت حون، اطلاعات كلي در زمينه سلامت عصب شنوايي فراهم مي آورند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

الكتريكي ,حون ,كاشت ,شنيداري ,برانگيخته ,مي ,پاسخ هاي ,كاشت حون ,هاي شنيداري ,هاي برانگيخته ,برانگيخته الكتريكي ,شنيداري برانگيخته الكتريكي ,برانگيخته الكتريكي برخاسته

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ositeactor kjhytrf unex amoot tabloofarsh asemanlkavir kxhak1234546 ninfarmcongue filtongcemo