چندين روشن مختلف براي ثبت موفق و تفسير درست پاسخ هاي شنيداري برانگيخته الكتريكي مطرح شده است. يكي از عمده ترين نگراني ها آن است كه با هر نوبت ارائه محرك الكتريكي، ضرورتا يك فعاليت عصبي بصورت ثابت در سيستم شنيداري ثبت نمي شود. در شكل موج EABR، مولفه هايي كه داراي نهفتگي بيش از 5ms هستند احتمالا منشاء عضلاني دارند (Myogenic يا EMG)؛ يا درون سيستم وستيبولار يا توسط عصب صورتي توليد شده اند. دو نوع پاسخ وستيبولار و عضلاني ممكن است حتي در همان پنج ميلي ثانيه اول ثبت پس از تحريك رخ دهند. مولفه هاي هر دو پاسخ وستيبولار و عضلاني بسيار شبيه مولفه هاي حوني سمعک نامرئی هستند و هر دو نيز به طريق الكتريكي قابل تحريك هستند. فعاليتهاي EMG (مثلا EMG وستيبولي - چشمي) را از EABR، براساس دامنه بزرگ و غيرعادي و نهفتگي طولاني تر آن مي توان تشخيص داد. در صورتي كه به جاي ثبت داخلي حوني (پروتز حون) تحريكات الكتريكي، از روش ثبت خارج حوني (پرومونتوري) استفاده كنيم، با مشكلات جدي در مورد آرتيفكت محرك و ساير پاسخ هاي برانگيخته غيرشنيداري، مواجه خواهيم شد. مسئله عدم موفقيت در تشخيص پاسخهاي برانگيخته غيرشنيداري به ويژه درمورد ارزيابي هاي الكتروفيزيولوژيك كاندهاي كاشت حون يا بررسي عملكرد دستگاه هاي نصب شده براي آنها، بسيار جدي تر خواهد شد، زيرا حتي در بيماري كه هيچگونه دركي از صدا پيدا نكرده است، با تحريك الكتريكي ممكن است نوعي پاسخ را مشاهده كنيم و در عين حال عصب هشت فرد نيز سلامت نباشد.

قبل از شروع به استفاده باليني از پاسخ هاي برانگيخته الكتريكي، بايد برخي مشكلات تجهيزاتي را حل كنيم. از آنجا كه قطعات مربوط به انتقال اكوستيك صوت براي ايجاد تحريكات الكتريكي مناسب نيستند، بعضي قطعات را بايد به نوعي اصلاح كنيم. بعضي محققان باليني به همان قطعه محرك پرومونتوري كه همراه با كاشت حون نصب مي شود، اكتفا كرده اند. اين قطعه تحريك كننده پرومونتوري را بايد ابتدا بگونه اي اصلاح كرد كه قادر باشد بطور همزمان سيستم پاسخ برانگيخته را به منظور ميانگين گيري همزمان با ارائه محرك فعال نمايد. مشكلات موجود براي تحريك سيستم هاي پاسخ برانگيخته از بيرون و غيرمنعطف بودن پارامترهاي محرك، از جمله محدوديت هاي اين رويكرد است. راه حل جايگزين آن است كه پالس هاي الكتريكي را مستقيما به بخش حسي - پيكري محرك سيستم پاسخ برانگيخته برسانيم. بدين طريق دامنه وسيع تري از گزينه ها را براي حذف مشكلات موجود بر سر راه اتصال يك دستگاه بيروني به سيستم پاسخ برانگيخته، در اختيار خواهيم داشت. در هر صورت، در اكثر محرك هاي حسي - پيكري كوچكترين واحد شدت جريان 1mA (يا 1000mu;A) است، بنابراين امكان تنظيم مقدار شدت جريان بين 0 تا 1 ميلي آمپر را در اختيار نخواهيم داشت. به منظور تامين ايمني بيشتر و دقت شدت مقادير محرك، مي توان يك دستگاه كنترل شدت جريان را بين مولد محرك و بيمار نصب كرد. در صورتي كه مشكلات فوق الذكر (مثل آرتيفكت محرك، آرتيفكت ، شكل موج مولفه هاي غيرشنيداري، بيهوشي) حل شوند، نتيجه آناليز پاسخ هاي برانگيخته الكتريكي، فرقي با پاسخ هاي برانگيخته اكوستيك نخواهد داشت. تفاوت اصلي در آن است كه نهفتگي پاسخ برانگيخته الكتريكي كوچك تر از نوع اكوستيك است

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

كه ,برانگيخته ,محرك ,الكتريكي ,سيستم ,تحريك ,پاسخ هاي ,پاسخ برانگيخته ,هاي برانگيخته ,مولفه هاي ,سيستم پاسخ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
dive wikipediaa fanosegkhayal hitema khndebazar harootmarootbook guilanweather dr-saadati fileyar hampish