خط سير عصب صورتي

يك تصوير شماتيك از آناتومي عصب صورتي در شكل 10-15 آورده شده است. توصيه مي شود كه براي مرور اين موضوع پيچيده، به متون گوش و حلق و بيني و نوروآناتومي و مقالات جديد در اين زمينه مراجعه كنيد. بخش حسي عصب صورتي را Nervous Intermedius مي نامند. از ديدگاه آناتومي عصب صورتي را مي توان به چهار بخش عمومي تقسيم كرد: مسير عصبي مركزي، بخش داخل جمجمه اي، بخش استخوان تمپورال، و شاخه عصب كه به بخش هاي مختلف سمعک صورت مي روند. هر كدام از اين نواحي اصلي آناتومي عصب صورتي به نوبه خود داراي اجزا مختلف هستند.

اولين ناحيه مسير عصبي، سيستم عصبي مركزي است. سري ترين (Rostral) بخش آناتومي عصب صورتي، در زير بخش شيار پيش مركزي نوار حركتي در كورتكس لوب فرونتال مغز واقع شده است. رشته هاي عصب، ابتدا از طريق كپسول داخل و سپس مسيرهاي هرمي به سمت پائين تا پل (Pons) در ساقه مغز پيش مي روند، اكثر (اما نه همه) رشته ها پل به سمت ديگر (Decussate) تقاطع مي كنند. كاربرد باليني اين مطلب آن است كه وجود ضايعه در ناحيه اي بالاتر از سطح Decussation، منجر به ايجاد اختلال در عملكرد عضله صورتي در سمت مقابل صورت مي شود. ساقه مغز، مركز هسته هاي حركتي صورتي است كه ساختار بسيار پيچيده اي دارد و در ناحيه Tegmentum (سقف) يا بخش نزديك به ناحيه دمي (پائين) پل واقع شده است و حاوي چهار دسته عصب اصلي است. عصب صورتي بخش ها يا ريشه هاي مختلف حسي و حركتي دارد. بنابراين عصب صورتي يك عصب آميخته است. بعضي از ريشه هاي آن، نواحي حسي ديگر بدن به غير از صورت را عصب دهي مي كنند (مثل پوست، زبان، غده هاي اشكي، مخاط بيني و كام، و مجراي شنوايي خارجي). رشته هاي وابران (حركتي) عصب صورتي هنگامي كه هسته هاي حركتي را ترك مي كنند در يك مسير مستقيم پيش نمي روند. در عوض، اين رشته ها از ميان ساقه مغز مي گذرند و هسته هاي عصب ششم جمجمه اي (Abducens) را دور مي زند و خميدگي يا زانو داخلي عصب صورت را قبل از خروج از بخش هاي شكمي و جانبي پل شكل مي دهد.

بخش داخل جمجمه اي عصب صورت، پس از خروج از ساقه مغز، در ميان زاويه پلي-مخچه واقع شده است. در اينجا، عصب هاي صورتي و شنوايي (عصب هشتم جمجمه اي) به يكديگر نزديك مي شوند. شريان مغزي قدامي تحتاني (AICA) نيز به آنها نزديك است و ممكن است به دور هر كدام از عصب ها حلقه بزند. هر دو عصب صورتي و شنوايي با يكديگر به سمت جانبي ادامه مسير مي دهند تا به مجراي شنوايي داخلي (IAC) در داخل استخوان تمپورال برسند. در IAC، عصب صورتي در جلو و بالاي عصب شنوايي قرار مي گيرد. شاخه اي از AICA يعني شريان لابيرنتي - كه خونرساني حون را تامين مي كند- به دور عصب ها مي پيچد و بين عصب هاي موجود در IAC عبور مي كند. از آنجا كه عصب صورتي داخل مجراي IA قرار گرفته است، اين بخش از عصب صورتي را گاهي قطعه مجرايي مي نامند. در انتهاي جانبي (دور) IAC، مسير دو عصب هشت و صورتي جدا مي شود و عصب هشت به سمت لابيرنت حوني و دهليزي مي رود و عصب صورتي وارد مجراي فالوپ - كه هنوز هم داخل استخوان تمپورال است - مي شود.

مسير عصب صورتي كه از ميان استخوان تمپورال مي گذرد، از درون مجراي صورتي عبور مي كند و سه قطعه اصلي دارد: قطعه لابيرنتي، قطعه صماخي (يا افقي)، و قطعه ماستوئيدي (شكل 10-15). چندين مشخصه قابل توجه در اين مسير عصب وجود دارد. اين مجرا در مدخل ورودي عصب كمترين قطر را دارد. بخش لابيرنتي در مسير طولي (محور) استخوان تمپورال واقع شده است. سپس به يك زانو (پيچ زانويي - شكل تيز) درست بالاي پائين ترين بخش حون مي رسد. اين بخش را زانو خارجي مي نامند تا با زانو داخلي (ساقه مغز) فوق الذكر فرق داشته باشد. در محل زانو، عصب صورتي به سمت مسير جانبي و خلفي دور مي زند.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

عصب ,مي ,صورتي ,بخش ,كه ,مسير ,عصب صورتي ,به سمت ,شده است ,مي شود ,آناتومي عصب ,داخل استخوان تمپورال

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
setarehh sunidrama vhnliv euromod khanehvakashaneh seokafe alcrempobu mojykavirw namasite-blog heating-cooling