چاپ ششم handbook of clinical audiology هشت فصل را که به طور ویژه با پتانسیل های برانگیخته شنوایی(AEPs) سرکار دارد شامل می شود.بخش ها از مولفههای پاسخ با زمان نهفتگی بسیار کوتاه مثل ECOG تا پاسخ های با زمان نهفتگی طولانی حیطه بندی شده اند. این پاسخ ها از لحاظ مولد،دوره زمانی ، محرک و وابستگی های پاسخ و کاربرد های کلینیکی باهم تفاوت دارند.اما آنها در تعدادی مشترکات از جمله استفاده از محرک گذرا، به علاوه استفاده از تقویت کننده تفاضلی و میانگین گیری سیگنال در حوضه زمانی ،برای مشاهده پاسخ کوچکی در مقایه با دامنه فعالیت الکترو انسفالو گرافی (EEG) زمینه،سهیم هستند.این بخش باز بینی بخشی است که سمعک توسطBurkard و Score در چاپ پنجم ازhandbook of clinical audiology(2002) نوشته شده است.بخش حاضر شامل (1)ارائه ی خلاصه ای از سیستم عصبی مرکزی شنوایی از عصب هشت تا ساقه مغز (2) ارائه خلاصه ای از AEPs متفاوت وکاربرد های کلینیکی آنها (3)ارائه معرفی از تجهیزات و اصول علمی (قواعد کلی) متضمن کسب AEPs و (4)نظر اجمالی بر جنبه های هنجاری ABR،زیرا یک مقدمه تا کاربرد های کلینیکی ABR در بخش های 13،14و16بیان می شود.

عصب هشت و ساقه مغز شنوایی

برای تخمین آستانه، دانستن دقیق مولد های قلهAEP خیلی مهم نیست.در مقابل،برای رویکردهای کلینیکی مثل آزمون تعیین محل ضایعه(بخش 13)یا پایش حین جراحی (بخش 16)دانستن مولد های یک قله خاص می تواند ارزشمند باشد.بسیاری از چیزهایی که ما در مورد پاسخ های فیزیولوژیک عصب 8 و ساقه مغز شنوایی می دانیم از پاسخ های واحد منفردی در حیوانات برخاسته است.این دلیل ساده ای است برای اینکه این قبیل مطالهات به دلیل تهاجمی بودن نمی توانند در انسان بکار گرفته شوند.کارهای اولیه که بر مولدهای قله ABR تمرکز کردند برای مطالعه آسیب در حیوانات (گربه)استفاده شدند و کاهش قله (با تغییردامنه)با میزان آسیب مرتبط بود.این منجر شد به نقشه ای از قله ABR داده شده تا یک مولد خاص.این نقشه به دو دلیل پیچیده بود. اول،به جز قله اول (منشا گرفته از عصب هشت) ،چندین ناحیه از سیستم شنوایی در یک حالت هم پوشانی زمانی ،فعال شده بودند،یک نقشه یک به یک از قله که مولد غیر ممکن می ساخت.دوم،اگر چه در مطالعات حیوانی اغلب ممکن است که شرکت کننده غالب برای قله بدست آمده را تعیین کنیم، عمومیت دادن آن به بشر به دلیل عصب شنوایی طولانی انسان (در مقایسه با دیگر داران ) گیج کننده می شد.عصب شنوایی یک شاخه از عصب 8شنوایی تعادلی است که از سلول های مویی تا هسته های حونی است.

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

های ,عصب ,قله ,یک ,شنوایی ,بخش ,است که ,از عصب ,ای از ,عصب هشت ,های کلینیکی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
pikasotarhwb farasoeitbiat corel-videostudio avaifakhteh acharlox danestanyha27 mojesbaran ava11 sale5005s harmonicbaranc