تعدادگزارش های بررسی این روش که در5سال اخیرمنتشرشده اند، نشان دهنده کاربردکلینیکی وسیع

آن می باشد. باتوجه به احتمال درگیری ساکول دربیماری منیر (یا به طورکلی تردر بیماری های

هیدروپس آندولنفاتیک)، تمرکزبرخی ازاین بررسی های اخیر روی کاربرد VEMP درارتباط با منیر

می باشد. علاوه براین، یک کاربرداصلی VEMP درتشخیص پارگی مجرای نیمدایره ای فوقانی می

باشد. آستانه غیرعادی پایین پاسخ VEMP به طورمداوم تهران صفیر دراین نوع فیستول پری لنفاتیک بدست آمده

است، که این مشخصه می تواند به عنوان یک معیارتشخیصی (علاوه بروجود یک کم شنوایی انتقالی

فرکانس پایین که ازگوش میانی منشا نگرفته است) برای کمک به تشخیص درموارد خاص بررسی

CT باتفکیک پذیری بالا به کاررود.

اگرچه این بررسی ها به منظور تشخیص بهترکاربرد کلینیکی VEMP ادامه می یابند، اما آنچه

مشخص است این است که این آزمون نشان دهنده یک ارزیابی مستقل لابیرنت وستیبولاربه

طورمجزا نسبت به آزمون کالریک می باشد. آن هم چنین به عنوان تست روتین بالینی برای ارزیابی

بخش تحتانی بخش وستیبولارعصب 8 به کار می رود. خواننده علاقمند به منابع موجود دراین مورد

ارجاع داده می شود.

ارزیابی کنترل وضعیت

همه بیمارانی که برای بررسی درگیری مسیرهای vestibulo-ocular محیطی یامرکزی

موردارزیابی آزمایشگاهی قرارگرفته اند، نیازمند برخی ارزیابی های کنترل وضعیت نیزهستند.

بااین حال، برخلاف تست های ENG وصندلی چرخان، درارزیابی کنترل وضعیت مرسوم،همه

بیماران نیازمند فناوری پیشرفته نیستند. چندین روش کلی مختلف برای تست کنترل وضعیتی مرسوم

وجود دارد که هرکدام نیازمند تجهیزات تکنیکی خاصی هستند واهداف خاصی رادنبال می کنند. به

منظورکاهش دامنه این بحث، دراین فصل توضیحات این تست تنها به رایج ترین ابزارارزیابی

مرسوم مورداستفاده در امریکا یعنی CDP محدود شده است. به طورخلاصه، تجهیزات نیروهای

عمودی وافقی ایجادشده باپاها رابوسیله دوسطح نیروی مستقل که فرد روی آن ایستاده راکشف می

کنند. سطوح نیرومی توانند برای تبدیل حرکات چرخشی انگشتان پا به بالا یا پایین وهم چنین حرکات

به عقب یاجلو،به منظورتحریک جابجایی مرکزجرم فرد، به کارروند. حرکات چرخشی نیزمی توانند

باحرکاتی توسط خود فرد که اطلاعات نادرستی از مچ پا رافراهم می کند،تحریک شوند. محیط بینایی

نیزمی تواند باعث حرکت شود،که باحرکات فرد یابه طورمستقل ازفعالیت فرد تحریک می شود. دو

پروتکل اصلی آزمایش (که بعدابحث می شود) درارزیابی بیمار به کارمی روند. اولین پروتکل، تست

سازماندهی حسی (SOT)می باشد که درآن ازحرکات سطح زمین ومحیط بینایی برای تحریک بیمار

استفاده می شود. دردومین پروتکل،حرکات انتقالی وچرخشی سطح حمایتی برای ایجاد حرکات فرد

به کارمی رود، وآزمون کنترل حرکتی (MCT) نامیده می شود.

همانند آزمون صندلی چرخان، زمانی که می خواهیم CDP نیزبیش ترین کارایی بالینی راداشته باشد،

باید راهبردهای پیشنهادی را برای تصمیم گیری درباره بیمارمورد نظر، باید توسعه دهیم

معرفی انواع سمعک ها

عمل جراحی کاشت حلزون گوش

کاربرد سمعک نامرئی

کنترل ,فرد ,تست ,بررسی ,های ,ارزیابی ,می شود ,می باشد ,کنترل وضعیت ,به کارمی ,که این

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
porsesh-mehr20 orkomrawhist 8020 20script pikasoenart simorghbrparvaz gffreezedrymachine portbudhwoodcser ourhappyschool